رعایت نکات مربوط به نگهداری از دستگاه
جهت عمر بیشتر دستگاه موارد زیر را رعایت فرمایید
ارتفاع دستگاه نسبت به زمین جهت برقراری حریان هوا از زیر و جلوگیری از صدمه به دستگاه
با توجه به اینکه مایعات در مجاورت دستگاه قرار دارد تا حد امکان دور از مایعات و چارچوب قطره نگاری قرار گیرد
بعد ار اتمام کار حتما برق دستگاه را قطع نمایید
از ورود و خروج کانکتورها به دفعات برای جلوگیری از صدمه به محل اتصالات خودداری فرمایید
از قرار دادن اجسام سنگین روی دستگاه خودداری فرمایید
از اتصال وسایل مصرف بالا غیر از موارد ذکر شده خودداری فرمایید
در صورت دستکاری دستگاه و باز نمودن دستگاه مسئولیت هزینه های اضافی به عهده مشتری میباشد